– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-05-18T14:33:26+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-05-18T14:33:26+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 424 ล โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-17T13:19:48+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 424 ล โรงเรียนหินดาดวิทยา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-17T13:19:48+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-10T11:21:54+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ.นม.04302 ช่วงบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-10T11:21:54+07:00

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด เภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-03-10T10:24:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด เภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-03-10T10:24:35+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-03-10T10:21:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16204) บ้านหินดาด – บ้านหนองปื้ด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-03-10T10:21:30+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-03-01T12:26:17+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำภายในโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-03-01T12:26:17+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563-2565 จำนวน 8 โครงการ

2022-02-23T15:14:28+07:00

-ยกเลิก- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563-2565 จำนวน 8 โครงการ2022-02-23T15:14:28+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๔ บ้านด่านนอก-บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-02-18T14:01:16+07:00

-ยกเลิก- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการถนน อบจ.นม.๐๘๓๐๔ บ้านด่านนอก-บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-18T14:01:16+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการถนน อบจ.นม.08304 บ้านด่านนอก – บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-18T13:56:03+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการถนน อบจ.นม.08304 บ้านด่านนอก – บ้านวัง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-02-18T13:56:03+07:00

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-02-17T14:05:30+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

– ยกเลิก – ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนน บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-02-17T14:05:30+07:00
Go to Top