ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In – Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-27T15:50:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement Recycling In – Place สายบ้านบุเขว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหอย เชื่อม บ้านมาบค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-27T15:50:31+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โรงเรียนพระทองคำวิทยา)

2022-05-26T16:10:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โรงเรียนพระทองคำวิทยา)2022-05-26T16:10:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดหาพัสดุ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-27T08:59:50+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดหาพัสดุ โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา2022-05-27T08:59:50+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิทโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

2022-05-26T14:21:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิทโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา2022-05-26T14:21:20+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

2022-05-26T14:15:48+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิท โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม2022-05-26T14:15:48+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.21301) บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-26T10:04:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.21301) บ้านคลองยาง – บ้านคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา2022-05-26T10:04:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิทโรงเรียนประทาย

2022-05-25T08:59:39+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์และไมโครบิทโรงเรียนประทาย2022-05-25T08:59:39+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ของศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอเมืองยาง

2022-05-24T10:40:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างห้องอเนกประสงค์ของศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอเมืองยาง2022-05-24T10:40:46+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-24T09:15:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 ตำบลกุดพิมาน เชื่อมบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-05-24T09:15:46+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย – บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

2022-05-24T09:14:27+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย – บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น2022-05-24T09:14:27+07:00
Go to Top