ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17T10:54:46+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยี สำหรับจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-17T10:54:46+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-17T10:53:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-17T10:53:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T18:25:39+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T18:25:39+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit(ATK) ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T15:02:03+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit(ATK) ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T15:02:03+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหางลากเทเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-1644 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 013 – 55 – 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T14:06:58+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหางลากเทเลอร์ หมายเลขทะเบียน 87-1644 นครราชสีมา รหัสพัสดุ 013 – 55 – 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T14:06:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ – บ้านโคกชาด ตำบลหลุ่งตะเคียน – บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-12T14:05:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์ – บ้านโคกชาด ตำบลหลุ่งตะเคียน – บ้านกู่ศิลาขันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-12T14:05:47+07:00

โรงเรียนสูงเนิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสูงเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก

2022-05-12T11:56:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนสูงเนิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสูงเนิน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก2022-05-12T11:56:02+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะชุดคัดแยกขยะ แยกประเภทและถังแดงใส่ขยะติดเชื้อ ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-11T11:07:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะชุดคัดแยกขยะ แยกประเภทและถังแดงใส่ขยะติดเชื้อ ตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-11T11:07:21+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือก

2022-05-11T10:09:47+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือก2022-05-11T10:09:47+07:00

โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2022-05-11T10:01:34+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนประทาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม 100/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-05-11T10:01:34+07:00
Go to Top